Centrum Hecht Logo

Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Centrum Hecht Opleidingen Open inschrijving cursussen en opleidingen

Artikel 1: Definities

Centrum Hecht Opleidingen, gevestigd te Leiden. Hiertoe gemachtigd, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Nicole Muller en Masja Juffermans, hierna te noemen: Centrum Hecht Opleidingen

Afnemer: particulieren en organisaties die onderwijs inkopen van Centrum Hecht Opleidingen

Onderwijs: opleiding, training, cursus, workshop, congres, symposium, referaat

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluiten gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals schriftelijke correspondentie of elektronische communicatie.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en inschrijvingen tussen Centrum Hecht Opleidingen en de afnemers met betrekking tot onderwijs. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Centrum Hecht Opleidingen. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door Centrum Hecht Opleidingen schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door inschrijving van de afnemer. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de afnemer hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt Centrum Hecht Opleidingen een elektronische bevestiging naar de afnemer van acceptatie van inschrijving. Wettelijke bedenktermijn: na het tot stand komen van de overeenkomst (inschrijving) heeft de afnemer gedurende 14 dagen het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij het onderwijs voor de afloop van de termijn reeds is begonnen of aanvangt.

Artikel 4a: Annulering opleiding, cursus, workshop, training door de afnemer

De afnemer heeft het recht de overeenkomst te annuleren per aangetekend schrijven of email (opleidingen@centrumhecht.nl). Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst. Hieronder de termijnen waarin een annulering kan plaatsvinden en de kosten die alsdan in rekening worden gebracht: • Bij annulering minder dan 4 weken voor aanvang van het onderwijs is de afnemer de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

• Bij annulering tussen 4 en 8 weken voor de aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 50% van de totale opleidingskosten in rekening gebracht. • Bij annulering tussen 8 weken en 3 maanden voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt € 50,-- in rekening gebracht. • Bij annulering tijdens de opleiding ben je de volledige prijs verschuldigd, behoudens bijzondere omstandigheden ter beoordeling door Centrum Hecht Opleidingen.

Artikel 4b: Annulering congres, symposium, referaat door afnemer

De afnemer heeft het recht de inschrijving te annuleren per aangetekend schrijven of email. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst. Hieronder de termijnen waarin een annulering kan plaatsvinden en de kosten die alsdan in rekening worden gebracht: • Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van het onderwijs is de afnemer de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd. • Kosteloze annulering tot 2 weken voor aanvang van het onderwijs.

Artikel 5

Prijzen zijn bindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2

Artikel 6: Betaling

Betaling vindt plaats nadat de opdracht conform artikel 3 tot stand is gekomen. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bankrekening binnen een termijn van 30 dagen, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Centrum Hecht Opleidingen.

Betaling van onderwijs vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. Centrum Hecht Opleidingen mag van de afnemer verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen voor de dag van aanvang van het onderwijs voldaan is.

Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Centrum Hecht Opleidingen gerechtigd de geldende wettelijke rente over het bruto factuurbedrag in rekening te brengen. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming verplicht aan Centrum Hecht Opleidingen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders enm advocaten, ook indien deze in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 500 euero, exclusief BTW.

Artikel 7: Opschorting en ontbinding

Centrum Hecht Opleidingen heeft het recht deelname van een afnemer te weigeren dan wel op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Centrum Hecht Opleidingen is niet aansprakelijk voor eventuele ontstane schade als gevolg van weigering, opschorting of ontbinding, terwijl de weigering, opschorting of ontbinding de opdrachtgever niet ontslaat van zijn betalingsverplichtingen.

De opleidingsovereenkomst kan tussentijds worden beëindigd in de volgende situaties: • Indien blijkt dat de cursist zich onvoldoende inspant om de studie tot een goed einde te brengen. • Indien het opleidingsinstituut te kennen geeft dat de cursist niet langer tot de opleiding wordt toegelaten, omdat cursist niet voldoet aan de toelatingseisen. • Indien tussentijds blijkt dat de cursist nimmer binnen de vastgestelde termijn van de normale studieduur de studie zal afronden.

Artikel 8: Auteursrecht en gegevensgebruik

Het auteursrecht op de door Centrum Hecht Opleidingen uitgegeven brochures, projectmateriaal en opleidingsmateriaal berust bij Centrum Hecht Opleidingen, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Centrum Hecht Opleidingen zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit dit materiaal, hieronder begrepen gedeelte uit en uittreksels van dit materiaal, worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Het auteursrecht op rapporten, adviezen, voorstellen, handleidingen en ander bescheiden, die voortkomen uit de werkzaamheden van Centrum Hecht Opleidingen, berust eveneens uitsluitend bij Centrum Hecht Opleidingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Centrum Hecht Opleidingen behoudt het recht de door uitvoering van de opdracht vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Wanneer gegevens van clienten gebruikt worden voor (wetenschappelijk) onderzoek zal dit altijd geanonimiseerd gebeuren en na toestemming van de betreffende client.

Artikel 8a: Aansprakelijkheid

Centrum Hecht Opleidingen spant zich in het gegeven onderwijs naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Centrum Hecht Opleidingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de afnemer voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. Buiten de hierboven bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan 10.000 euro. Centrum Hecht Opleidingen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. Centrum Hecht Opleidingen zal niet aansprakelijk worden gesteld indien afnemer de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 9: Overmacht

Mocht het onderwijs geen doorgang kunnen vinden of moeten worden uitgesteld dan wordt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Mocht een bijeenkomst onverhoopt uitvallen dan kan Centrum Hecht niet aansprakelijk worden gesteld voor de gederfde kosten of omzet of welke schade dan ook.

Bij onvoldoende inschrijvingen of indien een opleiding door overmacht niet door kan gaan worden de reeds betaalde opleidingskosten per omgaande teruggestort.

Wanneer wij gedurende de opleiding door overmacht de opleiding moeten stoppen behouden wij het recht de gemaakte kosten tot dat moment in rekening te brengen. De kosten voor de periode die niet door ons verzorgd wordt, wordt niet in rekening gebracht. Je wordt hier zo tijdig als mogelijk over geïnformeerd.

Bij ziekte/verhindering van een docent zullen wij indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, wordt de cursist hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. We komen in dat geval met een alternatieve datum waarop de bijeenkomst zal plaatsvinden. Centrum Hecht Opleidingen houdt zich het recht voor wegens planningstechnische redenen incidenteel af te wijken van de in het draaiboek vermelde data en lesdagen.

Artikel 10: Klachtenprocedure

Centrum Hecht Opleidingen hanteert een klachtenprocedure en privacybeleid. Deze is vrij op te vragen bij Centrum Hecht Opleidingen en tevens in te zien op de website www.centrumhecht.nl/opleidingen

Artikel 11: Wijziging algemene leveringsvoorwaarden

Centrum Hecht Opleidingen heeft het recht deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking binnen dertig dagen na de dag waarop de gewijzigde versie van de algemene leveringsvoorwaarden op de website is gepubliceerd.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Centrum Hecht Opleidingen en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter , zullen worden onderworpen aan de rechtbank te Leiden. Dit beding strekt uitsluitend ten behoeve van Centrum Hecht.   Privacybeleid Centrum Hecht Opleidingen

Bij Centrum Hecht Opleidingen zijn we ons ervan bewust dat je jouw gegevens in vertrouwen aan ons doorgeeft. We gaan dan ook zorgvuldig om met deze gegevens en de vertrouwelijkheid hiervan. Hieronder vind je informatie over hoe we met je gegevens omgaan.

Verwerking van persoonsgegevens Centrum Hecht Opleidingen verzamelt persoonsgegevens via telefoon, (online) aanmeldformulieren en op andere manieren. Met jouw toestemming gebruiken wij de verzamelde gegevens om je te benaderen over opleidingsmogelijkheden bij Centrum Hecht Opleidingen. Stel je het niet langer op prijs om deze informatie te ontvangen? Meldt je dan af door het sturen van een mail naar opleidingen@centrumhecht.nl Heb je je aangemeld voor een activiteit, evenement of een vergelijkbare bijeenkomst? In dat geval gebruiken we je gegevens uitsluitend voor het desbetreffende doel, waaronder onze bedrijfsvoering, de communicatie rondom de activiteit, het uitvoeren van de activiteit en de financiële verantwoording.

Verstrekking aan derden Je gegevens stellen wij niet beschikbaar aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Je gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt.

Jouw rechten Je hebt recht op inzage in je gegevens en kunt zo nodig Centrum Hecht Opleidingen verzoeken om de gegevens te corrigeren, te verwijderen of te laten afschermen voor verder gebruik. Ook staat het je ten alle tijden vrij eerder gegeven toestemming voor verwerking weer in te trekken.

Wijzigen van dit privacybeleid Centrum Hecht Opleidingen houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 juli 2021.

Privacybeleid van derden Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Centrum Hecht Opleidingen zijn verbonden. Centrum Hecht Opleidingen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.

Contact Heb je vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Neem dan contact met ons op via: opleidingen@centrumhecht.nl